Miljöpolicy för ME Markentreprenad

Vi skall i all vår verksamhet sträva efter minsta möjliga miljöpåverkan. Genom att beakta miljöaspekterna i alla led och successivt anpassa verksamheten till naturens kretslopp bidrar vi till ett mer långsiktigt hållbart samhälle.

I vårt dagliga arbete ska vi aktivt verka för:

    • Att vår förbrukning och hantering av energi, råvaror, drivmedel och andra resurser ska vara så optimal och miljömässig som möjligt.
    • Att de restprodukter som verksamheten ger upphov till i största möjliga mån återanvänds eller återvinns.
    • Samtliga medarbetare ska vara väl informerade om företagets miljöpolicy. Det är också vår ambition att löpande utbilda och informera medarbetarna så att de kan agera miljömedvetet i sitt arbete.
    • Vi arbetar ständigt med att revidera och formulera nya miljömål för verksamheten. Genom att ligga före lagkraven och ständigt förbättra vårt miljöarbete stärker vi vår konkurrenskraft ute på marknaden.